o nama

vizija solar spirita

Kroz različita teoretska i praktična znanja i vještine, educirati ljude o načinima postizanja potpunog zdravlja i wellnessa u svakom
aspektu života; fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom.
Podizanje svijesti o važnosti samoaktivacije u procesu kreiranja vlastitog zdravlja i života.

misija solar spirita

Kroz programe vježbanja, edukacije, izlete, seminare, radionice, predavanja i sl. podržavati pojedince u kreiranju
vlastitog zdravlja,
wellnessa i kreativnog življenja.
Razvijanje i poticanje prirodnog, multidisciplinarnog pristupa kompleksnom pitanju zdravlja
Osposobljavanje pojedinca da sam kreira svoje zdravlje
Savjetovanje i coaching
Otkrivanje kreativnih potencijala čovjeka i njihov maksimalni razvoj
Buđenje kreativnog, humanog i odgovornog načina življenja; u odnosu na sebe kao jedinku, društvo i Planetu Zemlju
Poticanje, razvijanje i realizacija zdravstvenih, edukativnih, znanstvenih i duhovnih programa koji pridonose kvaliteti življenja
Razvijanje wellness koncepta koji poštuje i koristi prirodne resurse Čovjeka, Zemlje i Prirode u cjelini.
Kroz teoretski i praktični rad, educiranje o važnosti razvoja svakog aspekta čovjeka
(mentalnog, emocionalnog, fizičkog , duhovnog, socijalnog...)
Povezivanje sa prirodom i pozitivno usmjereno korištenje njezinih potencijala
Razvijanje duha suradnje, tolerancije, suosjećanja, pomaganja i međusobnog razumijevanja sa ciljem postizanja
većeg sklada među pojedincima i društvu općenito
Poticanje i edukacija ljudi o tome kako živjeti u skladu sa prirodom unutar sebe i prirodom koja nas okružuje

vrijednosti solar spirita uključuju

Odgovornost za svoje zdravlje i sve ostale oblike života
Kreiranje zdravlja kroz razumijevanje i poštivanje prirodnih zakona
Razumijevanje i poštivanje prirodnih procesa unutar samog čovjeka i oko njega,
te razumijevanje njihove povezanosti i međudjelovanja
Svjesno djelovanje, djelovanje s namjerom
Slobodno izražavanje
Suosjećanje, razumijevanje, tolerancija, poštivanje svih oblika života
Radost djelovanja – uvijek se prisjećati da uživamo u onome što izabiremo raditi
Življenje i djelovanje sa svrhom i smislom
Razvoj svjesnosti i ljubavi u svakom aspektu života